Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
Woord van de Voorzitter
Opeisbaarheid van de BTW: wat in geval van overheidsopdrachten?
Overheidsopdrachten: modelbepalingen omtrent de erkenning van onderaannemers
Erkenning van de aannemers: regering schrapt de indexering
FedBeton, de Belgische Federatie voor stortklaar beton heeft een nieuwe directeur
Federatie Aluminium Constructeurs - infosessies
Febelcem : To the point !
Charter voor werftransport in Kortrijk
BIM - workshop
Het gebruik van het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten treden binnenkort in werking
Faba-WTCB: "Stortklaar beton in 2017" - Themadagen
April 2017
 
Opeisbaarheid van de btw: wat in geval van overheidsopdrachten?

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe regels inzake de opeisbaarheid van de btw. De wetgever heeft de opeisbaarheid van de btw opnieuw gekoppeld aan de datum van de factuur.

De datum van opeisbaarheid is van belang om te weten in welke btw-aangifte de levering of de dienst opgenomen moet worden. De btw is opeisbaar op het ogenblik waarop de factuur wordt uitgereikt (tenzij er een voorschot wordt ontvangen), ongeacht of dit vóór of na het tijdstip is waarop de levering of de dienst plaatsvindt.

De verplichting dat een factuur uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op die waarin de levering of de dienst wordt verricht, moet worden uitgereikt, blijft van toepassing. Wanneer een belastingplichtige het bijgevolg nalaat zijn factuur tijdig uit te reiken, zal de btw in ieder geval de 15de dag van de maand na de handeling opeisbaar worden.

Voor wat betreft overheidsopdrachten geldt een uitzondering op de algemene regel dat de factuurdatum de opeisbaarheid bepaalt.

Uitzondering: incasseringsprincipe voor overheidsopdrachten

 

 

Bij het uitvoeren van werken voor de overheid, wordt de aannemer vaak laattijdig betaald, lopen er lange goedkeuringsprocedures of moet de aannemer soms na de opmaak van de factuur nog lang op de betaling wachten. Vroeger moest de factuur na de opmaak verwerkt worden in de btw-aangifte en bijgevolg de btw die de aannemer zelf nog niet ontvangen had, doorstorten aan de overheid. Voor 1 januari 2016 moest de aannemer de btw dus vaak voorfinancieren. Vanaf 2016 is dit echter niet meer nodig.

Indien de aannemer werken uitvoert voor de overheid zal deze de btw pas moeten doorstorten naar de Schatkist (en wordt de btw dus opeisbaar) op het tijdstip waarop de onderneming de betaling (of een deel ervan) effectief van de overheid heeft ontvangen. Hierdoor vermijdt de belastingplichtige een voorfinanciering van de btw ingeval van laattijdige betaling door de overheid. Deze tolerantie geldt evenwel niet wanneer de btw naar de overheid moet worden verlegd.

De bovenvermelde informatie kan worden teruggevonden in artikel 22bis van het Btw-wetboek:

§ 1 In afwijking van artikel 22 wordt voor de diensten met uitsluiting van de in paragraaf 2 bedoelde intracommunautaire diensten, de belasting opeisbaar over het gefactureerde bedrag op het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt, ongeacht of de uitreiking plaatsvindt vóór of na het tijdstip waarop de dienst is verricht.
De belasting wordt in elk geval opeisbaar op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbare feit bedoeld in artikel 22, heeft plaatsgevonden wanneer geen factuur werd uitgereikt vóór deze datum.
Wanneer de prijs of een deel ervan wordt ontvangen vóór het tijdstip waarop de dienst is verricht, wordt de belasting evenwel opeisbaar over het ontvangen bedrag, op het tijdstip waarop de betaling werd ontvangen.
Deze paragraaf is van toepassing op de diensten waarvoor de belastingplichtige gehouden is een factuur uit te reiken op grond van artikel 53, § 2, eerste lid.

 

§ 2 Voor de intracommunautaire diensten wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip waarop de dienst is verricht overeenkomstig artikel 22.
Wanneer de prijs of een deel ervan wordt ontvangen vóór het tijdstip waarop de dienst is verricht, wordt de belasting evenwel opeisbaar over het ontvangen bedrag, op het tijdstip waarop de betaling wordt ontvangen.
Onder “intracommunautaire diensten” wordt verstaan, diensten, andere dan die welke in de lidstaat waar deze belastbaar zijn van de belasting zijn vrijgesteld en waarvoor de belasting is verschuldigd door de ontvanger van de dienst krachtens de nationale bepaling die artikel 196 van de Richtlijn 2006/112/EG omzet in de lidstaat waar die diensten belastbaar zijn.
§ 3 In afwijking van artikel 22, wordt voor de diensten verricht door een belastingplichtige die gewoonlijk diensten verricht voor particulieren en waarvoor hij niet verplicht is een factuur uit te reiken, de belasting opeisbaar over het ontvangen bedrag op het tijdstip waarop de betaling of de subsidies als bedoeld in artikel 26, eerste lid, worden ontvangen

§ 4 In afwijking van artikel 22 en paragraaf 1, wordt voor de diensten verricht door een belastingplichtige aan publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 6, de belasting opeisbaar over het ontvangen bedrag op het tijdstip waarop de betaling of een deel ervan wordt ontvangen.

Het eerste lid is niet van toepassing op de diensten waarvoor de belasting is verschuldigd door de ontvanger of de medecontractant overeenkomstig artikel 51, §§ 2 en 4.”
 

 

Print
 
      Disclaimer