Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
Woord van de Voorzitter
Opeisbaarheid van de BTW: wat in geval van overheidsopdrachten?
Overheidsopdrachten: modelbepalingen omtrent de erkenning van onderaannemers
Erkenning van de aannemers: regering schrapt de indexering
FedBeton, de Belgische Federatie voor stortklaar beton heeft een nieuwe directeur
Federatie Aluminium Constructeurs - infosessies
Febelcem : To the point !
Charter voor werftransport in Kortrijk
BIM - workshop
Het gebruik van het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten treden binnenkort in werking
Faba-WTCB: "Stortklaar beton in 2017" - Themadagen
April 2017
 
Erkenning van de aannemers: regering schrapt de indexering

Om in aanmerking te kunnen komen voor een overheidsopdracht van werken, moet een aannemer voor die werken erkend zijn indien het bedrag van deze opdracht hoger ligt dan een bepaalde drempel. Maar, voor werken die deze drempel niet overschrijden, is geen erkenning nodig. Deze drempelbedragen moeten in principe geïndexeerd worden. Recent heeft de Regering echter besloten om de indexeringsformule te schrappen. Ook de indexering van de plafonds per erkenningsklasse werd geschrapt.


De drempelbedragen
De erkenningsreglementering bepaalt dat opdrachten voor werken enkel gegund mogen worden aan erkende aannemers als het geraamde bedrag van de werken hoger is dan 75.000 € (exclusief btw)  per hoofdcategorie van werken, en 50.000 € (exclusief btw) per ondercategorie.
In principe moest de Minister van Economie deze bedragen van 75.000 en 50.000 € om de vijf jaar aanpassen aan de schommelingen van het ABEX-indexcijfer. In de praktijk is dat echter niet gebeurd en de federale regering schrapt dan ook deze verplichte indexering.


Bedrag per klasse
Erkende aannemers worden per categorie of subcategorie opgedeeld in klassen. Een erkende aannemer in klasse 1 mag binnen een bepaalde categorie of ondercategorie ingaan op overheidsopdrachten van werken waarvan de waarde geraamd wordt op maximum 135.000 €. Bij een klasse 2, bedraagt deze waarde maximum 275.000 €. Bij een klasse 3, maximum 500.000 €, enz.


Ook hier bepaalde de Erkenningsreglementering dat de Minister van Economie deze bedragen om de vijf jaar zou aanpassen aan de evolutie van ABEX. En ook hier is dat in de praktijk niet gebeurd en wordt de verplichte indexering geschrapt.


Bron
De schrapping van de indexering werd vastgelegd in het Koninklijk besluit van 13 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.


Inwerkingtreding
Het Besluit is in werking getreden op 26 mei 2016 (d.i. op de dag waarop het besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt).

 

Print
 
      Disclaimer